مطالب مجموعه: فرمان نامه Subscribe!


در وصف مالک اشتر نخعی

مالک بن حارث اشتر نخعی از یاران با وفای حضرت علی علیه السلام بوده است. وی از کسانی بود که در اعتراض به حاکم کوفه به وسیله ی عثمان به شام تبعید گشت. او مردی زیرک، رشید، شجاع، هوشمند و...
ادامه مطلب »
Scroll To Top