مطالب مجموعه: گلستان سعدی Subscribe!


مصلح جامعه شناس ؛ سعدی

  برخی می گویند استاد سخن است و نادره گفتاری بی همتا در عرصۀ نظم و نثر پارسی. برخی هم می گویند در نثر مسجع بی مانند است؛ البته این ها همه هست و همه این ها نیست؛ سعدی، سعدی...
ادامه مطلب »

خدامحوری در آثار سعدی

  سعدی موحدی است مخلص که اعتقاد به وحدانیت خداوند را به صفا و نورانیت آراسته است به گونه ای که دیباچه گلستان و بوستانش را با ستایش پروردگار یکتا آذین بسته است. مقدمه گلستان شامل فصیح ترین الفاظ و...
ادامه مطلب »

آشنایی با گلستان سعدی  

  سعدی گلستان را در سال ۶۵۶هـ ق در هشت باب تدوین کرد: «در آن مدت که ما را وقت خوش بود ز هجرت ششصد و پنجاه وشش بود» سعدی در این اثر با انتخاب کلمات مناسب و گزینش های...
ادامه مطلب »
Scroll To Top