مطالب مجموعه: مچ بند پا Subscribe!


شایعترین آسیبهای زانو چیست؟

  آناتومی زانو یک ساختار پیچیده دارد و یکی از اغلب مفاصل تحت فشار در بدن است این بزرگترین مفصل و برای حرکت حیاتی و نسبت آسیب، آسیب پذیر می باشد. زانو از شایع ترین آسیب مفصل در ورزشکاران نوجوان...
ادامه مطلب »
Scroll To Top